Zakład opiekuńczo-leczniczy
Zakład opiekuńczo-leczniczy / Oddziały / Lecznictwo / Strona główna /

Kontakt:
tel.: (58) 341 40 41 w. 231
e-mail: zol@pcchz.pl
Kierownik ZOLu:
mgr Martyna Świerczyńska
specjalista pielęgniarka w opiece długoterminowej
e-mail: m.swierczynska@pcchz.pl
Lekarze:
lek. med. Marcin Keller
lekarz specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Monika Rybarczyk
lekarz
lek. med. Zbigniew Haberka
lekarz
O Oddziale

Zakład opiekuńczo-leczniczy mieści się w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na III piętrze. Wejście od strony portierni, wjazd nowoczesną windą.

Zadaniem ZOL jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Na celu mamy:

 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działanie fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej zgodnie z zaleceniem lekarza.
 • terapie zajęciowe dla chorych;
 • poradnictwo psychologiczne.

Do stacjonarnych ZOL nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub takie, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna albo zaawansowana choroba nowotworowa.

Oddział zapewnia całodobową opiekę wykwalifikowanym personelem lekarsko-pielęgniarskim.

Od 2012 roku udzielane są też świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze i rehabilitacyjne pacjentom w stanie apalicznym /wegetatywnym/ z niekorzystnym rokowaniem. W stosunku do których zakończono postępowanie lecznicze, niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, którzy wymagają kompleksowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.

Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji powinny zawierać:

 1. kserokopia dowodu osobistego
 2. kserokopia legitymacji renta/emerytura
 3. kserokopia rewaloryzacji renty/emerytury (bądź ostatni odcinek renty/emerytury)
 4. Skierowanie
 5. Zaświadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarski
 6. Deklaracja zgody
 7. Dodatek pielęgnacyjny
 8. Karta zgody na żywienie dojelitowe
 9. Karta oceny ryzyka NRS
 10. Oświadczenie w imieniu własnym, Oświadczenie #2
 11. Oświadczenie jako przedstawiciel ustawowy , Oświadczenie #2
 12. Skala Barthel
 13. Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego
 14. Skala Glasgow
 15. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Przyjęcia do ZOL odbywają się do godziny 14